Ważne informacje

Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to szczególna forma wyceny nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Szczególna dlatego, iż operat szacunkowy stanowi dokument urzędowy.

Operat szacunkowy musi być sporządzony w formie pisemnej, a jego treść powinna odpowiadać przepisom prawa oraz standardom zawodowym rzeczoznawców majątkowych. Jego treść i forma powinna być jednolita, niezależnie od miejsca/regionu, w którym jest sporządzany oraz niezależnie od rzeczoznawcy majątkowego. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

Co to jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to proces, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości.

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity. Dz. U. 2021 poz. 1899,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego – Dz. U. 2021 poz. 555 ,
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1740,
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali- tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 1048) ze zm.
  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece- tekst jednolity (Dz.U. 2019 poz. 2204) ze zm.
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz.1208 ) ze zm.
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) ze zm.